โรงเรียนวัฒนานุศาสน์

WATTANANUSAS SCHOOL
ประกาศ

ทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนเป็น มก. คือ ไม่คิดน้ำหนักหน่วยกิต หมายเหตุ : 1. ผู้ปกครองที่มีความประสงค์ขอรับสมุดรายงานผลการเรียน สามารถติดต่อรับได้ที่คุณครูประจำชั้น 2. โรงเรียนปิดทำการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563