โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย

SAINT FRANCIS XAVIER MATHANOTHAI SCHOOL
ประกาศ

ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนใช้ระบบงานวิชาการที่จะแจ้งผลการสอบนักเรียนให้
ท่านผู้ปกครองทราบเป็นรายบุคคล โดยกำหนดเป็นดังนี้

1. การแจ้งผลคะแนนสอบกลางภาคเรียน
2. ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียน

โดยใช้รหัสประจำตัวและวันเดือนปีเกิดของนักเรียน เพื่อดูผลคะแนนสอบ

*หากมีกรณีขัดข้องหรือผิดพลาดประการใด ท่านสามารถติดต่อได้ที่ 055-511129