โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

Assumption College Rayong
ประกาศ

- ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
- ระดับชั้น อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป