โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

Assumption College Rayong
ประกาศ

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ตรวจสอบผลการเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป