โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

Assumption College Rayong
ประกาศ

- นักเรียนทีมีผล 0 ,ร ,มผ ,มส จะเข้ารับการซ่อมเสริมเมื่อเปิดภาคเรียน - ระดับมัธยมศึกษาไม่แสดงลำดับที่