โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

La Salle Chotiravi Nakhonsawan School
ประกาศ

ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 **นักเรียนระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2565** ป.6 ม.3 พร้อมรับเอกสารแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตรที่โรงเรียน สำหรับนักเรียน ม.6 รับเอกสารแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตรวันที่ 1 เมษายน 2565