โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่

Sacred Heart College
ประกาศ

หมายเหตุ : สำหรับผลการเรียนฉบับรูปเล่ม (ฉบับจริง) ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกให้กับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565