โรงเรียนนิรมลชุมพร

Niramon Chumphon School
ประกาศ

ผลการสอบประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนจะประกาศในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 เป็นต้นไป