ธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Thidamaepra School
ประกาศ

- ผลการสอบประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ทางโรงเรียนจะประกาศในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
- ผู้ปกครองสามารถพิมพ์ใบจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการเรียนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 บนเว็บ ผ่านระบบ payment ของธนาคารได้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563