โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนิคมน้ำอูน

Saint Joseph Nikhom Nam Un School
ประกาศ

1.ให้นักเรียนใส่หมายเลขประจำตัวนักเรียนแล้วคลิก (((ตรวจสอบ))) 2.ใส่วันเดือนปีเกิด เช่น 03ธันวาคม 2550 ให้ใส่เป็น 03/12/2550อย่าลืมใส่เครื่องหมาย (/ )*****หมายเหตุ สามารถใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนแทน วันเดือนปีเกิด ได้*****