STUDENT INFORMATION SYSTEM

งานข้อมูลนักเรียน

(งานข้อมูลนักเรียน ประวัติ และสถิติ)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึก/แสดงข้อมูลนักเรียน
2. ค้นหาข้อมูลนักเรียน
3. บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียนใหม่
4. พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ
5. พิมพ์ทะเบียนประวัตินักเรียน หรือพิมพ์ชื่อ - ที่อยู่ของนักเรียน
6. ข้อมูลสารสนเทศและสถิติด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ? สถิติจำนวนนักเรียนแยกตามชั้นห้อง,เพศ,ที่อยู่,ศาสนา,อายุ ? รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพของบิดา - มารดา และผู้ปกครองของนักเรียน เป็นต้น
7. พิมพ์ใบรับรองนักเรียน , เอกสารใบ ปพ.7 (ภาษาไทย .ภาษาอังกฤษ)
8. ระบบทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ภาษาไทย ,อังกฤษ)
9. บันทึกและพิมพ์รายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น พักการเรียน ลาออก
10. ปรับระดับชั้นปีการศึกษาใหม่อัตโนมัติ เพื่อเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียน และโอนข้อมูลศิษย์เก่า
11. ทำรายการนักเรียนย้ายห้อง ย้ายแผนการเรียน และจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน
12. กำหนดและแก้ไขข้อมูลชั้น ห้อง ครูประจำชั้น ของนักเรียน
13. บันทึกรายละเอียดศิษย์เก่าเข้าระบบเพิ่มเติม
Buy best 1:1 super clone watches online. Fast shipping. Quality guarantee.

You can find UK top quality copy watches with low prices from uk online store. All the hot models are available.

2023 top quality replica watches are all available on the top online store.

Read more

FINANCE AND ACCOUNTING

งานบัญชีและการเงิน

(งานค่าธรรมเนียม การเงิน และบัญชี)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. สามารถกำหนดรหัสบัญชี หมวด หมู่บัญชี ได้เองตามต้องการ
2. สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการเรียน แยกตามปีการศึกษา แต่ละภาคการเรียน แต่ละชั้น แต่ละแผนการเรียน และตามประเภทนักเรียน
3. สอบถามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
4. สามารถทำรายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคลได้ โดยมีการแสดงข้อมูลของนักเรียนคนนั้นทั้งหมด แล้วสามารเลือกรายการชำระได้ จะทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้
5. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน พิมพ์สำเนาใบเสร็จ และยกเลิกใบเสร็จ
6. เอกสารใบแจ้งรายการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคล พร้อมแบบฟอร์มส่งถึงผู้ปกครอง
7. พิมพ์รายงานรายรับค่าธรรมเนียมสรุปประจำวัน, ประจำเดือน แยกตามปประเภท รายการ และนักเรียน
8. ทำรายการ รายรับ - รายจ่ายประจำวัน พร้อมพิมพ์ใบสำคัญรับ - จ่าย และสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำวัน
9. ทำรายการจ่ายเช็คประจำวัน พร้อมการพิมพ์เช็ค
10. รายงานตรวจสอบการชำระเงินประจำวัน ทั้งรายบุคคล และตามประเภทกลุ่มชำระเงิน
11. กำหนดรหัสบัญชีได้เอง และกำหนดกลุ่มการชำระเงินได้ตามระดับชั้นเรียน
12. กำหนดสมุดบัญชีเงินสดรับ - จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้
13. รายงานสมุดบัญชีประจำวัน แยกตามหมวด และรหัสบัญชี
14. รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท ทั่วไป
15. รายงานงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบทดลอง , งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย , งบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
16. รายงานวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบ รายได้ - ค่าใช้จ่าย รายเดือน รายไตรมาส It must make you feel regret it, when you read more about the website. You must find UK swiss luxury replica watches here.

Fast shipping and quality guarantee. Ordering UK cheap replica watches from our online shop is a wisdom choice.

Read more

FOOD CENTER

ระบบบริหารโรงอาหาร

สามารถเติมเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัตร และชำระสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้งยังมีบันทึกรายการขายของทุกเครื่อง สามารถสรุปยอดขายประจำวันและตรวจสอบประวัติการขายได้ You cannot miss panerai replica watches online! Place an order online quickly!

Wish you find breitling copy watches for sale uk from the discounted website. They are suitable for both men and women.

Read more

Online Admission

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์สามารถช่วยให้ขั้นตอนการทำงานในส่วนต่างๆสะดวกและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหลักสูตร กำหนดวันรับสมัครและจำนวนนักเรียนที่ต้องการรับสมัครได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังสามารถกำหนดเลขที่นั่งสอบในแต่ละชั้นแผนผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นกัน และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆได้ อาทิเช่น รายงานรายชื่อผู้สอบผ่าน รายงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียนที่ผ่านการมอบตัวแล้ว เป็นต้น Quality replica watches online store: UK high quality fake watches are all available.

replika rolex At a low price, men and women can both afford the best 1:1 omega replica watches with top quality.

Read more
project23

ระบบข้อมูลนักเรียน

ระบบบริการข้อมูลนักเรียน ให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียน สามารถเรียกดูข้อมูล ของนักเรียนในห้องเรียน และนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาต่างๆ สามารถบันทึก เวลาเรียนในห้องเรียน ในแต่ละวิชาได้ นักเรียน สามารถดูรายละเอียดของข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรายวิชาที่เรียน ผลการเรียน สถิติการมาเรียน สถิติการเข้าเรียนในรายวิชา และรวม ถึงข้อมูลด้านความประพฤติส่วนตัว Choose best 1:1 thom browne replica with low price for sale.

Official high end philipp plein replica online sale are selling at a low price. You can find quality Omega replica watches here.

project25

ระบบทะเบียนผลการเรียน

ระบบที่ให้บริการครูผู้สอน บันทึกผลการเรียนรายวิชา ทั้งด้านผลการเรียนรู้ คุณลักษณะ อ่านดิด สมรรถนะ ลงทะเบียนกิจกรรม ชมรม และรายงานตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก จากนั้นข้อมูลจะถูกนำไปประมวลผลกับระบบ ของงานวัดและประเมินผล เพื่อแสดงรายงานผลการสอบต่างๆ Buy high quality breitling fake watches with Swiss movements for modern men and women.

Choose panerai replica watches online uk in discount with practical functions for female and male watch wearers.

project24

ระบบกิจการนักเรียน

ระบบที่ช่วยบันทึกรายการข้อมูลนักเรียนด้าน การมาเรียน การบันทึกการลาเรียน ทั้งลากิจ ลาป่วย การบันทึกการออกนอกโรงเรียนในเวลาเรียน การบันทึกความประพฤติของนักเรียน ทั้งด้าน ความประพฤติดี และไม่ดี รวมถึงแสดงข้อมูลสถิติต่างๆ ทั้งรายชั้น ห้อง และบุคคล The website offers uk top quality replica breitling watches for both men and women.

Swiss high quality copy watches at affordable prices have everything that one expects to find.

project26

ระบบบุคลาการ

ระบบบริการข้อมูลบุคลากรด้านต่างๆในเชิงบริหาร เช่นข้อมูลสถิติด้านต่างๆของบุคลากร ข้อมูลด้านการมาทำงาน ด้านพัฒนาบุคลากร และข้อมูลส่วนบุคคล ในการตรวจสอบข้อมูลตนเอง ด้านประวัติการมาทำงาน ขาด ลา มาสาย

project39

ระบบบริการ

ระบบที่จัดทำเพื่องานด้านต่างๆ ปัจจุบันมีบริการด้าน ระบบการรับสมัครนักเรียน ระบบการจัดการประชุมผู้ปกครอง ระบบการประกาศผลการเรียนทาง web site ระบบการบริการลา Online ของบุคลากร โดยที่ในส่วนระบบบริการ จะมีการพัฒนาตามความเหมาะสมด้านการทำงาน และการใช้งาน klock kopior Cheap and quality, top quality copy watches with best movements are suited for men and women.

orologi replica cinesi Here, you can find uk best 1:1 fake tag heuer watches with high quality and low price.

project40

ระบบสารสนเทศ

ระบบการนำเสนอข้อมูลด้านต่างๆของโรงเรียน ในระบบบริหารงานโรงเรียน MAS School โดยที่ มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเชิงสารสนเทศ และสถิติด้านต่างๆ ทั้งของนักเรียน ผสถิติผลการเรียน สถิติการมาเรียนของนักเรียน ข้อมูลสถิติบุคลากร ด้านต่างๆ โดยมี่ข้อมูลที่นำเสนอ จะเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ โดยที่ทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา Buying cheap fake watches wholesale with both low price and high quality at our online store.

replique montre Wish you find your replica watches uk paypal online sale.

project43

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์สามารถช่วยให้ขั้นตอนการทำงานในส่วนต่างๆสะดวกและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหลักสูตร กำหนดวันรับสมัครและจำนวนนักเรียนที่ต้องการรับสมัครได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังสามารถกำหนดเลขที่นั่งสอบในแต่ละชั้นแผนผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นกัน และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆได้ อาทิเช่น รายงานรายชื่อผู้สอบผ่าน รายงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียนที่ผ่านการมอบตัวแล้ว เป็นต้น Quality replica watches online store: UK high quality fake watches are all available.

replika rolex At a low price, men and women can both afford the best 1:1 omega replica watches with top quality.

project44

ระบบจ่ายเงินออนไลน์

ระบบเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองในการชำระเงิน เช่น รับชำระค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ค่าเข้าค่าย รวมไปถึงการเติมเงิน บัตรนักเรียน บัตรครู หรือบัตรเงินสด เพื่อใช้สำหรับระบบโรงอาหาร นอกจากสะดวกต่อผู้ปกครองแล้ว ยังถือว่าเป็นการลดภาระให้บุคคลากรภายในโรงเรียนอีกด้วย replicas de relojes What are the best-selling knockoff watches? fake watches for sale online must be mentioned. You can order your best fake watches online here.

Swiss watches online shop with various perfect super clone watches. Fast shipping. Quality guarantee.


 • project44

  ระบบจ่ายเงินออนไลน์

 • project43

  ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 • project40

  ระบบสารสนเทศ

 • project39

  ระบบบริการ

 • project26

  ระบบบุคลาการ

 • project25

  ระบบทะเบียนผลการเรียน

 • project24

  ระบบกิจการนักเรียน

 • project23

  ระบบข้อมูลนักเรียน