STUDENT INFORMATION SYSTEM

งานข้อมูลนักเรียน

(งานข้อมูลนักเรียน ประวัติ และสถิติ)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึก/แสดงข้อมูลนักเรียน
2. ค้นหาข้อมูลนักเรียน
3. บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียนใหม่
4. พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ
5. พิมพ์ทะเบียนประวัตินักเรียน หรือพิมพ์ชื่อ - ที่อยู่ของนักเรียน
6. ข้อมูลสารสนเทศและสถิติด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ? สถิติจำนวนนักเรียนแยกตามชั้นห้อง,เพศ,ที่อยู่,ศาสนา,อายุ ? รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพของบิดา - มารดา และผู้ปกครองของนักเรียน เป็นต้น
7. พิมพ์ใบรับรองนักเรียน , เอกสารใบ ปพ.7 (ภาษาไทย .ภาษาอังกฤษ)
8. ระบบทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ภาษาไทย ,อังกฤษ)
9. บันทึกและพิมพ์รายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น พักการเรียน ลาออก
10. ปรับระดับชั้นปีการศึกษาใหม่อัตโนมัติ เพื่อเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียน และโอนข้อมูลศิษย์เก่า
11. ทำรายการนักเรียนย้ายห้อง ย้ายแผนการเรียน และจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน
12. กำหนดและแก้ไขข้อมูลชั้น ห้อง ครูประจำชั้น ของนักเรียน
13. บันทึกรายละเอียดศิษย์เก่าเข้าระบบเพิ่มเติม
Buy best 1:1 super clone watches online. Fast shipping. Quality guarantee.

You can find UK top quality copy watches with low prices from uk online store. All the hot models are available.

2023 top quality replica watches are all available on the top online store.

Read more

FINANCE AND ACCOUNTING

งานบัญชีและการเงิน

(งานค่าธรรมเนียม การเงิน และบัญชี)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. สามารถกำหนดรหัสบัญชี หมวด หมู่บัญชี ได้เองตามต้องการ
2. สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการเรียน แยกตามปีการศึกษา แต่ละภาคการเรียน แต่ละชั้น แต่ละแผนการเรียน และตามประเภทนักเรียน
3. สอบถามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
4. สามารถทำรายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคลได้ โดยมีการแสดงข้อมูลของนักเรียนคนนั้นทั้งหมด แล้วสามารเลือกรายการชำระได้ จะทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้
5. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน พิมพ์สำเนาใบเสร็จ และยกเลิกใบเสร็จ
6. เอกสารใบแจ้งรายการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคล พร้อมแบบฟอร์มส่งถึงผู้ปกครอง
7. พิมพ์รายงานรายรับค่าธรรมเนียมสรุปประจำวัน, ประจำเดือน แยกตามปประเภท รายการ และนักเรียน
8. ทำรายการ รายรับ - รายจ่ายประจำวัน พร้อมพิมพ์ใบสำคัญรับ - จ่าย และสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำวัน
9. ทำรายการจ่ายเช็คประจำวัน พร้อมการพิมพ์เช็ค
10. รายงานตรวจสอบการชำระเงินประจำวัน ทั้งรายบุคคล และตามประเภทกลุ่มชำระเงิน
11. กำหนดรหัสบัญชีได้เอง และกำหนดกลุ่มการชำระเงินได้ตามระดับชั้นเรียน
12. กำหนดสมุดบัญชีเงินสดรับ - จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้
13. รายงานสมุดบัญชีประจำวัน แยกตามหมวด และรหัสบัญชี
14. รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท ทั่วไป
15. รายงานงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบทดลอง , งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย , งบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
16. รายงานวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบ รายได้ - ค่าใช้จ่าย รายเดือน รายไตรมาส It must make you feel regret it, when you read more about the website. You must find UK swiss luxury replica watches here.

Fast shipping and quality guarantee. Ordering UK cheap replica watches from our online shop is a wisdom choice.

Read more

FOOD CENTER

ระบบบริหารโรงอาหาร

สามารถเติมเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัตร และชำระสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้งยังมีบันทึกรายการขายของทุกเครื่อง สามารถสรุปยอดขายประจำวันและตรวจสอบประวัติการขายได้ You cannot miss panerai replica watches online! Place an order online quickly!

Wish you find breitling copy watches for sale uk from the discounted website. They are suitable for both men and women.

Read more

Online Admission

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์สามารถช่วยให้ขั้นตอนการทำงานในส่วนต่างๆสะดวกและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดหลักสูตร กำหนดวันรับสมัครและจำนวนนักเรียนที่ต้องการรับสมัครได้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการสมัคร สามารถกรอกใบสมัครได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน อีกทั้งทางโรงเรียนยังสามารถกำหนดเลขที่นั่งสอบในแต่ละชั้นแผนผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นกัน และสามารถพิมพ์รายงานต่างๆได้ อาทิเช่น รายงานรายชื่อผู้สอบผ่าน รายงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและนักเรียนที่ผ่านการมอบตัวแล้ว เป็นต้น Quality replica watches online store: UK high quality fake watches are all available.

replika rolex At a low price, men and women can both afford the best 1:1 omega replica watches with top quality.

Read more
project1

งานระบบควบคุม

(งานควบคุมระบบและผู้ใช้ระบบ)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. กำหนดข้อมูลควบคุมระบบ (ชื่อและทีอยู่สถานศึกษา พร้อมชื่อและตำแหน่งผู้บริหาร)
2. กำหนดข้อมูลผู้ใช้ระบบ (ส่วนของการอนุญาตให้ใช้ระบบ และให้สิทธิกับผู้ที่เข้ามาใช้ระบบ)
3. ตรวจสอบผู้เข้ามาใช้งานในระบบ
4. ปรับปรุงระบบข้อมูล และโครงสร้างของระบบข้อมูล
5. นำข้อมูลออกสู่ระบบภายนอก เช่นระบบ SP47 , SP48 และ PSI47 เป็นต้น If you wanna buy uk best quality replica watches, you cannot miss this website. It must make you feel regret it!

UK AAA quality fake watches for sale are worth having. You can place an order online conveniently and efficiently.

Best Swiss replica watches online store offers uk cheap tag heuer super clone!

project2

งานข้อมูลนักเรียน

(งานข้อมูลนักเรียน ประวัติ และสถิติ)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึก/แสดงข้อมูลนักเรียน
2. ค้นหาข้อมูลนักเรียน
3. บันทึกข้อมูลรับสมัครนักเรียนใหม่
4. พิมพ์รายชื่อนักเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ
5. พิมพ์ทะเบียนประวัตินักเรียน หรือพิมพ์ชื่อ - ที่อยู่ของนักเรียน
6. ข้อมูลสารสนเทศและสถิติด้านต่างๆ ของนักเรียน เช่น ? สถิติจำนวนนักเรียนแยกตามชั้นห้อง,เพศ,ที่อยู่,ศาสนา,อายุ ? รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพของบิดา - มารดา และผู้ปกครองของนักเรียน เป็นต้น
7. พิมพ์ใบรับรองนักเรียน , เอกสารใบ ปพ.7 (ภาษาไทย .ภาษาอังกฤษ)
8. ระบบทำบัตรประจำตัวนักเรียน (ภาษาไทย ,อังกฤษ)
9. บันทึกและพิมพ์รายชื่อนักเรียนซ้ำชั้น พักการเรียน ลาออก
10. ปรับระดับชั้นปีการศึกษาใหม่อัตโนมัติ เพื่อเลื่อนชั้นเรียนของนักเรียน และโอนข้อมูลศิษย์เก่า
11. ทำรายการนักเรียนย้ายห้อง ย้ายแผนการเรียน และจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน
12. กำหนดและแก้ไขข้อมูลชั้น ห้อง ครูประจำชั้น ของนักเรียน
13. บันทึกรายละเอียดศิษย์เก่าเข้าระบบเพิ่มเติม
Buy best 1:1 super clone watches online. Fast shipping. Quality guarantee.

You can find UK top quality copy watches with low prices from uk online store. All the hot models are available.

2023 top quality replica watches are all available on the top online store.

project3

งานทะเบียนผลการเรียน

(งานทะเบียนผลการเรียน ใบรับรองนักเรียน และใบรับรองผลการเรียน, ปพ.1)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึกข้อมูลรายการเทียบโอน
2. พิมพ์รายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
3. พิมพ์ใบรับรองแสดงผลการเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
4. พิมพ์ใบวุฒิบัตร , เกียรติบัตร และประกาศนียบัตร ( ปพ. 2 ) ตามแบบของโรงเรียน
5. พิมพ์เอกสารใบร่างและระเบียบผลการเรียน เช่น ใบปพ.1 , ปพ.2 , ปพ.3 , ปพ.4 , ปพ.6 และ ปพ.7 เป็นต้น
6. พิมพ์รายงานนักเรียนที่จบระดับการศึกษา
7. ประมวลผล GPA / PR ประจำปีการศึกษา
8. ทำรายการโอนข้อมูลระเบียนสะสมมาจากโรงเรียนอื่นๆ ได้
9. พิมพ์ประวัตินักเรียนจบระดับการศึกษา
10. สามารถกำหนดข้อมูลชื่อนายทะเบียนและผู้อนุมัติจบหลักสูตร รวมถึงรายละเอียด ปพ.1 ได้เอง
2023 Newest Swiss movement replica watches are in stock. You can possess luxury super clone watches with less money.

Forever best quality tag heuer replica watches for men uk for best sale.

You can buy discount uk best super clone omega with Swiss movements online.

project4

ระบบงานวิชาการและหลักสูตร

(รหัสวิชา แผนการเรียน คะแนน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง )
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. กำหนดรหัสวิชาหลัก วิชาย่อยพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อวิชา คาบการเรียน และหน่วยกิต
2. กำหนดแผนการเรียน/หลักสูตร ในแต่ละชั้น แต่ละภาคการศึกษาที่มีการเปิดการเรียนการสอน
3. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของในแต่ละสาระการเรียนรู้ ตามช่วงชั้นที่เปิดสอน
4. กำหนดรายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชาพร้อมทั้งคะแนนเต็มในแต่ละผล
5. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ พร้อมเกณฑ์การประเมิน
6. กำหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา แต่ละชั้นห้อง
7. พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียน และไม่ลงทะเบียนเรียน
8. พิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน The fake watches for sale uk in discount on this website are suitable for men and women.

For additional information about AAA quality replica watches UK online shop, read more.

project5

งานวัดผลและแสดงผลการเรียน

(งานบันทึกผลการเรียน วัดผลและแสดงผลการเรียน)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึกคะแนนรายวิชา/กิจกรรม ชุมนุมต่างๆ , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง , คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และข้อเสนอแนะ คุณลักษณะพิเศษ โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการเข้าไปบันทึกคะแนนได้
2. ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน แบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษรายบุคคล
3. แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ. 5 )
4. แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ( ปพ. 4 ) และการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ รายวิชา รายบุคคล
5. รายงานเปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนตามกลุ่มสาระ
6. รายงานประเมินผลการเรียน และรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ตามคะแนนสอบประจำวิชา ตามห้อง ตามชั้น
7. รายงานแสดงสถิติคะแนนต่ำสุด/สูงสุด/เฉลี่ย ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามช่วงชั้น และตามชั้นห้อง พร้อมกราฟ
8. รายงานสถิติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามช่วงชั้น และตามชั้นห้อง พร้อมกราฟ
9. รายงานประวัติผลการเรียนเฉลี่ย สะสม คะแนนรวม ตามกลุ่มสาระและระดับชั้น
10. รายงานผลสอบประจำภาคเรียน และประจำปีการศึกษา
11. รายงานผลสัมฤทธิ์ตามวิชา ตามแผนการเรียน
12. รายงานผลนักเรียนสอบไม่ผ่าน ซ่อม/แก้ตัว และบัตรลงทะเบียนข้อสอบซ่อม / แก้ตัว
13. รายงานบันทึกผลการเรียนไม่สมบูรณ์ สำหรับตรวจสอบครูบันทึกคะแนน
14. ลงทะเบียนซ่อม/แก้ตัว บันทึกคะแนนซ่อม / แก้ตัว
15. บันทึกผลแก้ตัว ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายบุคคลได้
16. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ระบบจะทำการโอนระเบียนของภาคเรียนนั้นๆ ไปยังระเบียนสะสมให้อัตโนมัติ
17. สามารถกำหนดเงื่อนไขการบันทึกคะแนน การคิดผลการเรียนเฉลี่ย และการแสดงผลการเรียนได้หลายรูปแบบตามต้องการ
For more detailed information about AAA quality super clone cartier, you can browse this website.

With Swiss reliable movements, cheap super clone watches online for men and women are on hot sale.

project6

งานบัญชีและการเงิน

(งานค่าธรรมเนียม การเงิน และบัญชี)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. สามารถกำหนดรหัสบัญชี หมวด หมู่บัญชี ได้เองตามต้องการ
2. สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมการเรียน แยกตามปีการศึกษา แต่ละภาคการเรียน แต่ละชั้น แต่ละแผนการเรียน และตามประเภทนักเรียน
3. สอบถามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
4. สามารถทำรายการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคลได้ โดยมีการแสดงข้อมูลของนักเรียนคนนั้นทั้งหมด แล้วสามารเลือกรายการชำระได้ จะทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้
5. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการเรียน พิมพ์สำเนาใบเสร็จ และยกเลิกใบเสร็จ
6. เอกสารใบแจ้งรายการค้างชำระค่าธรรมเนียมการเรียนรายบุคคล พร้อมแบบฟอร์มส่งถึงผู้ปกครอง
7. พิมพ์รายงานรายรับค่าธรรมเนียมสรุปประจำวัน, ประจำเดือน แยกตามปประเภท รายการ และนักเรียน
8. ทำรายการ รายรับ - รายจ่ายประจำวัน พร้อมพิมพ์ใบสำคัญรับ - จ่าย และสรุปรายรับ - รายจ่ายประจำวัน
9. ทำรายการจ่ายเช็คประจำวัน พร้อมการพิมพ์เช็ค
10. รายงานตรวจสอบการชำระเงินประจำวัน ทั้งรายบุคคล และตามประเภทกลุ่มชำระเงิน
11. กำหนดรหัสบัญชีได้เอง และกำหนดกลุ่มการชำระเงินได้ตามระดับชั้นเรียน
12. กำหนดสมุดบัญชีเงินสดรับ - จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้
13. รายงานสมุดบัญชีประจำวัน แยกตามหมวด และรหัสบัญชี
14. รายงานสมุดบัญชีแยกประเภท ทั่วไป
15. รายงานงบการเงินต่าง ๆ เช่น งบทดลอง , งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย , งบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
16. รายงานวิเคราะห์และเปรียบเทียบงบ รายได้ - ค่าใช้จ่าย รายเดือน รายไตรมาส It must make you feel regret it, when you read more about the website. You must find UK swiss luxury replica watches here.

Fast shipping and quality guarantee. Ordering UK cheap replica watches from our online shop is a wisdom choice.

project7

งานบุคลากรและเงินเดือน

(งานบุคลากร สถิติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม และเงินเดือน)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึก/แสดงประวัติข้อมูลบุคลากร ( ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงเรียน )
2. พิมพ์บัญชีรายชื่อบุคลากร ประวัติและข้อมูลสารสนเทศด้านสถิติต่างๆเช่น ระดับการศึกษา อายุ ศาสนา เป็นต้น
3. สามารถจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ข้อมูลการฝึกอบรม สามารถบันทึก รายงาน และสรุปจำนวนชั่วโมงพร้อมทั้งแสดงผลประวัติการฝึกอบรมที่ผ่านมาได้
4. บันทึกข้อมูล ความสามารถพิเศษ, พฤติกรรม และการรักษาพยาบาลของบุคลากร
5. จัดทำข้อมูลการมาทำงาน พร้อมรายงานสถิติการมาทำงาน การขาด ลา มาสาย กลับก่อนเวลา พร้อมรายงานแสดงสถิติในรูปแบบต่างๆ
6. รายงานสรุปการมาทำงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายงานประจำเดือน
7. รายงานเงินเดือน สลิปเงินเดือน และภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 1 ก รวมทั้ง ใบสรุป ภ.ง.ด. 91
8. รายงานวิเคราะห์เงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ภาษีต่างๆ รวมทั้งรายงานภาษีสิ้นปี
9. รายงานประกันสังคม, รายงาน สช.
10. บัตรประจำตัวครู
11. ใบรับรองการทำงานและรายได้
What kinds of Swiss made rolex fake watches are worth having? Perfect fake Rolex watches with low price and high quality.

Buy cheap breitling replica watches with Swiss movements for modern men and women at our online store.

project8

งานปกครอง

(งานปกครอง นักเรียน)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึกประวัติการมาเรียนและแสดงรายงานสถิติการมาเรียน มาสาย ลากิจ ลาป่วย หนีเรียน
แยกตามรายบุคคล ห้อง ชั้น และตามประเภท
2. สามารถใช้งานร่วมกับระบบบัตรนักเรียนเช่นบัตร ระบบ Barcode ระบบ Proximity หรือ ระบบ FingerScan
3. บันทึกรายการด้านพฤติกรรมของนักเรียนพร้อมรายงานผล ความประพฤติด้านดี และไม่ดี รายบุคคลรายห้อง/ชั้น
4. สามารถกำหนดการตัดคะแนนและ รายงานผลแยกตามประเภทความประพฤติและตามคะแนนสะสมของนักเรียน
5. จัดพิมพ์จดหมายแจ้งความประพฤติ การมาเรียนถึงผู้ปกครอง และเอกสารการทำสัญญาระหว่างนักเรียน ผู้ปกครองกับโรงเรียน
6. พิมพ์ใบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน จากระบบ พร้อมรายงานสรุปประจำวันและรายบุคคล
7. พิมพ์จดหมายสรุปพฤติกรรมด้านการมาเรียน พฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน รายเดือนแจ้งผู้ปกครอง
8. พิมพ์ไปรษณีย์บัตรให้ผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนไม่มาโรงเรียน ที่ไม่มีใบลา
For more detailed information about AAA quality super clone cartier, you can browse this website. With Swiss reliable movements, cheap super clone watches online for men and women are on hot sale.

project9

งานธุรการสารบรรณ

(งานสารบรรณ หนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. บันทึกรายการรับหนังสือเข้า หนังสือออก หนังสือคำสั่ง และหนังสือทั่วไป
2. ค้นหารายละเอียดเอกสาร โดยระบุหน่วยงานภายนอก ภายใน แยกตามความสำคัญ สถานภาพเอกสารได้อย่างชัดเจน
3. แสดงสถานะ การดำเนินงานตามเอกสารได้
4. สามารถออกรายงานหนังสือต่างๆ ได้ เช่น ตามช่วงวันที่เริ่มต้น - สิ้นสุด ที่กำหนดในการรับหนังสือจากหน่วยงานที่ออกหนังสือ หน่วยงานที่รับหนังสือตามประเภทความสำคัญ หรือตามสถานะของหนังสือได้
5. บันทึกรายการตอบรับ และปรับสถานะ ตามหนังสือที่ได้รับ ตามชื่อหรือฝ่ายต่างๆ
6. ทำหนังสือจดหมายเวียนต่างๆ ภายในโรงเรียน

project10

งานงบประมาณ

(งานบริหารงานงบประมาณโครงงาน โครงการของโรงเรียน)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. สามารถบันทึกรายละเอียดโครงการ โครงงาน และงบประมาณตั้งรับ ตั้งจ่ายได้ ไม่จำกัดจำนวน
2. สามารถจัดทำเอกสาร งบประมาณโครงการ โครงงาน จากระบบได้ พร้อมระบบการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร
3. แสดงงบประมาณที่จัดตั้งไว้ ประจำปีแยกตามฝ่าย แผนก หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
4. มีระบบการตรวจสอบรายการรับ-จ่าย ในแต่ละโครงการ หรือแต่ละงานได้
5. สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิก-จ่ายได้ถึงระดับการเบิก-จ่ายแต่ละรายการ
6. สามารถตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณได้ทั้งระดับฝ่าย แผนก และหน่วยงาน ในด้านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
7. รายงานวิเคราะห์ การเบิกจ่ายของแต่ละฝ่าย หน่วยงาน และผู้รับชอบ
8. แสดงข้อมูลตรวจสอบ และเปรียบเทียบกับฝ่ายจัดซื้อ
9. สรุปค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
10. มีการจัดเก็บข้อมูลงบประมาณของปีก่อนหน้านี้ สำหรับใช้ในการเปรียบเทียบ

project11

งานบัญชีทรัพย์สิน

(ระบบงานบัญชีทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคา)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. สามารถกำหนดประเภททรัพย์สิน และสูตรการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา
2. บันทึกรายการทรัพย์สิน แยกตามประเภททรัพย์สิน สถานที่เก็บหรือติดตั้ง วันที่ซื้อ พร้อมระยะเวลา และอัตราการคิดค่าเสื่อมราคา
3. สามารถจัดทำรายงานใบทะเบียนทรัพย์สิน และรายงานมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบัน
4. สามารถบันทึกรายการปรับปรุงทรัพย์สินประเภท จำหน่าย โอน ทำลาย เป็นต้น
5. รายงานตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามสถานที่เก็บ
6. รายงานตรวจสอบรายการทรัพย์สินตามประเภททรัพย์สิน
7. รายงานการคำนวณการคิดค่าเสื่อมประจำเดือน
8. รายงานสรุปมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ และค่าเสื่อมราคา ประจำเดือน และยอดรวมภายในปีนั้นๆ ได้
9. รายงานการส่งข้อมูลค่าเสื่อมราคาเข้าสู่ระบบบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

project12

งานจัดซื้อ

(งานบริหารงานจัดซื้อ)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. ใบขอซื้อ/ใบแจ้งความจำนงค์
2. ใบเบิกสินค้า
3. ใบสั่งซื้อสินค้า
4. ใบตรวจรับสินค้า
5. สามารถทำรายการรับสินค้า จากการสั่งซื้อเข้าสู่ระบบคลังสินค้าได้
6. สามารถเชื่อมข้อมูลกับระบบงบประมาณและโครงการได้
7. สามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งซื้อได้
fake taschen kaufen

project14

งานห้องพยาบาล

(งานห้องพยาบาลและอนามัย)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. รายงานต่างๆเกี่ยวกับข้อมูล ประเภทการรักษา อาการของโรค และยา
2. สถิติการใช้บริการของนักเรียน ครูอาจารย์ รายวัน เดือน เทอม ปี
3. ประวัติการใช้บริการห้องพยาบาล รายบุคคล รายวัน
4. สถิติประเภทการรักษา อาการ โรค เรียงตามลำดับ
5. สถิติสูงสุดรายเดือน ประเภทการรักษา (อาการ โรค) ,สถิติการใช้ยาและเวชภัณฑ์
6. รายงานการประเมินผลการพัฒนาการทางร่างกาย แยกตามชั้น/ห้อง
7. รายงานเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนในระดับชั้น
8. สถิติน้ำหนัก และส่วนสูงของนักเรียน
9. ตารางเปรียบเทียบน้ำหนัก ส่วนสูงของนักเรียน

project15

งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน

(ระบบงานควบคุมการให้บริการรถโรงเรียน)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. รายงานตรวจสอบการให้บริการรถนักเรียน
2. รายงานรายชื่อนักเรียนที่ใช้บริการแยกตามเลขรถ , แยกตามชั้น/ห้อง
3. รายงานพื้นที่ให้บริการ
4. รายงานอัตราค่าบริการรถนักเรียน
5. รายงานการชำระเงินค่ารถนักเรียน
6. แสดงค่าบริการรถนักเรียนของนักเรียนแต่ละคน
7. แสดงข้อมูลที่นั่งของรถที่ให้บริการตามพื้นที่ต่างๆ
8. บันทึก/แสดงข้อมูลรถนักเรียนและรายละเอียดของการให้บริการ
What kinds of Swiss made rolex fake watches are worth having? Perfect fake Rolex watches with low price and high quality.

Buy cheap breitling replica watches with Swiss movements for modern men and women at our online store.

project16

งานห้องสมุด

(งานบริหารและให้บริการห้องสมุด)
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบมีดังนี้
1. สามารถบันทึรายการข้อมูลหนังสือ และจัดทำทะเบียนหนังสือได้พร้อมกัน
2. ระบบจะจัดทำ บาร์โค๊ดสำหรับติดหนังสือที่ลงทะเบียนให้อัตโนมัติ
3. สามารถพิมพ์รายงาน ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ชื่อผู้แต่ง เพื่อใช้ในการค้นหาได้ (แทนตู้บัตรรายการ)
4. สามารถสืบค้นหนังสือ ได้ตามรหัส บาร์โค๊ด ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง จากระบบทำงาน
5. รายงานต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลหนังสือ และทะเบียนหนังสือ
6. การพิมพ์บาร์โค๊ด สันปกหนังสือ label หนังสือ
7. รายงานการยืม-คืน สั่งจองหนังสือ และสถิติในรูปแบบต่าง ๆ
8. สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือที่ถูกยืม ประวัติการยืม และสืบค้นข้อมูลรายบุคคลเกี่ยวกับการยืมทั้งหมด
9. สามารถกำหนดเงื่อนไขการให้บริการยืม อัตราค่าปรับ และรายงานค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่ง
10. ให้บริการค้นหาหนังสือ rolex repliche แยกตาม ชื่อเรื่อง หัว เรื่อง สำนักพิมพ์ ผู้แต่ง รหัส ISBN รหัสหนังสือ และรหัสบาร์โค้ดแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
11. สามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกจากระบบข้อมูลนักเรียนและ บุคลากร ได้อัตโนมัติ
12. สถิติการใช้บริการของสมาชิก แยกตามประเภทสมาชิก ตามระดับชั้น ห้อง พร้อมคิดเป็นเปอร์เซ้นต์
13. รายงานค่าบริการเช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์งาน ต่างๆ

project32

ระบบบริหารโรงอาหาร

สามารถเติมเงิน ตรวจสอบยอดเงินในบัตร และชำระสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ อีกทั้งยังมีบันทึกรายการขายของทุกเครื่อง สามารถสรุปยอดขายประจำวันและตรวจสอบประวัติการขายได้ You cannot miss panerai replica watches online! Place an order online quickly!

Wish you find breitling copy watches for sale uk from the discounted website. They are suitable for both men and women.


 • project1

  งานระบบควบคุม

 • project2

  งานข้อมูลนักเรียน

 • project3

  งานทะเบียนผลการเรียน

 • project4

  ระบบงานวิชาการและหลักสูตร

 • project5

  งานวัดผลและแสดงผลการเรียน

 • project6

  งานบัญชีและการเงิน

 • project7

  งานบุคลากรและเงินเดือน

 • project8

  งานปกครอง

 • project9

  งานธุรการสารบรรณ

 • project10

  งานงบประมาณ

 • project11

  งานบัญชีทรัพย์สิน

 • project12

  งานจัดซื้อ

 • project14

  งานห้องพยาบาล

 • project15

  งานบริการรถรับ-ส่งนักเรียน

 • project16

  งานห้องสมุด

 • project32

  ระบบบริหารโรงอาหาร